Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska"


PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Czas realizacji:
grudzień 2011 - październik 2014


Nasza szkoła w projekcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.


Wraz z 35 liceami z Wielkopolski nasza szkoła będzie realizować projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska". W ramach projektu młodzież I LO weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych, których rezultatem będą projekty uczniowskie. Oprócz tego młodzież zagra w prowadzonej online grze edukacyjnej na portalu Moja Wielkopolska. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi z nich wezmą udział w finale gry – konkursie. Projekt zakłada samodzielność uczestników w uczeniu się, wytyczanie sobie celów i sposobów ich realizacji oraz podnoszenie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Opiekę nad realizacją całego projektu sprawować będzie rada naukowa składająca się z wykładowców UAM w Poznaniu. Ważnym działaniem jest przeprowadzenie 32 wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów. W wykładzie będą uczestniczyli wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt – wybrana reprezentacja w sposób bezpośredni, w sali wykładowej, a reszta, dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej, uczestniczyć będzie przez Internet. Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się wizyty członków rady naukowej w szkołach biorących udział w projekcie.

Pełna lista szkół zakwalifikowanych do projektu "eSzkoła Moja Wielkopolska" znajduje się na stronach:
 - Licea zakwalifikowane do Projektu
 - Gimnazja zakwalifikowane do Projektu


Partnerzy projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”
Partnerzy projektu


Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
http://www.efs.gov.pl/Charakterystyka Projektu

Projekt „eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany będzie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Okres realizacji projektu to od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Projekt swoimi działaniami obejmie 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.


W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działa merytoryczne:

1) Dla dyrektorów 105 szkół z projektu zorganizowane zostaną seminaria i konsultacje, poświęcone wdrożeniu w szkołach programu rozwojowego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu.
2) Dla 945 nauczycieli pełniących w projekcie funkcję opiekunów grup uczniowskich, w tym dla 105 nauczycieli pełniących dodatkowo funkcję liderów w szkołach, przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria poświęcone projektowej metodzie w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykorzystywaniu w nauczaniu platformy edukacyjnej.
3) Dla 257 osób reprezentujących kadrę oświatową JST z gmin i powiatów wielkopolski zorganizowane zostanie seminarium na temat nowoczesnych technologii w nauczaniu i zasad budowania infrastruktury teleinformatycznej w szkołach.
4) W każdej szkole, przy wsparciu przygotowanych w ramach projektu nauczycieli, 9 zespołów uczniowskich (w sumie 945 zespołów uczniowskich, 10 uczniów w każdym zespole) - zrealizuje metodą projektową 60 godzin zajęć pozalekcyjnych. W rezultacie powstanie 945 projektów uczniowskich o tematyce z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
5) W latach 2012, 2013, 2014 w okresie czerwiec - wrzesień uczniowie będą uczestniczyli w prowadzonej online na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi uczniowie wezmą udział w dorocznym finale gry - konkursie.
6) Każda szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje, które będą stanowić dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.
7) Utworzony i uruchomiony zostanie poświęcony projektowi portal Moja Wielkopolska.
8) Rada naukowa projektu, złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sprawować będzie opiekę naukową nad realizacją projektu w szkołach. Zorganizowane zostaną wizyty członków Rady w szkołach, konsultacje dla nauczycieli oraz doradztwo naukowe.
9) Przygotowane i przeprowadzone zostaną wykłady online, w których uczestniczyć będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunami.
10) Zorganizowane zostaną dla uczniów (laureatów konkursu) dni akademickie.
11) Sfinansujemy wykonywaną w ramach projektu pracę Liderów szkolnych oraz opiekunów zespołów uczniowskich.


W przypadku pytań dotyczących projektu proszę o kontakt pod adres email: eszkola2011@gmail.com

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na poszczególnych zakładkach i oficjalnej stronie koordynatora projektu www.ofek.pl

Copyright 2011 © by robert.szczotka@liceumkollataj.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.